АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ
Руководитель турклуба SibRaft

Инструктор — проводник 4 категории по водному туризму.
 1 разряд по спортивному туризму, 1 разряд по рафтингу.

Увлекается водным туризмом с 1994 г.

 Президент Федерации спортивного туризма Иркутской области — с 2017г.

#uc_lass=5ed-content" hreox-cry-item__image" data-thumbnail="https://sibraft.rao3s styleox-cror-co52R7erlayv/sibraft.rao3s styleox-cror-co52R7erlayv/sibraft.rao3s styleox-cror-co52R7erlayv/s2), 0px 0px 5px rgba(0,0,0,0.0980392), 0px 1px 3px r95px:ipgation: dget" data-widget_type="heading.default">
АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ
d+79500512251">+79500512251 < binne,"sizes":[]},"aspect_ratio":"4:3"spect_rat2251 7uoskget_t_rat2, uu2h4>-a hrefdiyv/s2), 2,0,0,0.298039), 0px selemenso/uAAAIBRAps0,0,0v> :06dget eget- menli cn styleAAAA3d_so, uu2h4>binne,"sizes":[]},2quot;aspect_ratio":"4:3"spect_rat2251 7uoskget_t_rat2, uu2h42-a hrefdiyv/s2)2 2,0,0,0.298039), 0px selemenso/uAAAIBRAps0,0,0v> :26dget egeddoner" -Дddo--dr cn styleAAAA3d_so, uu2h4>binne,"sizes":[]},3quot;aspect_ratio":"4:3"spect_rat2251 7uoskget_t_rat2, uu2h43-a hrefdiyv/s2)3 2,0,0,0.298039), 0px selemenso/uAAAIBRAps0,0,0v> :36dget egeл cn styleAAAA3d_so, uu2h4>binne,"sizes":[]},4quot;aspect_ratio":"4:3"spect_rat2251 7uoskget_t_rat2, uu2h44-a hrefdiyv/s2)4 2,0,0,0.298039), 0px selemenso/uAAAIBRAps0,0,0v> :46dget egementor-clearfiss="

d+79500512251">+795s0,0,0v>e-">d+7}oaiass="elemect_ratio":"4:3"speca 617a:"{ displot;sizes":[]},3quot;aspect_ratio":"4:3&qSdiyv/s2thc +795s0,0,0v>e-">d+7}oaiass="elemect_ratio":"4:3"speca 617a:"{ disp;4:3&qudata-widget_ementors2)4 2,0,090" alt="v/s2thc ep> sa/9speca-element_ cla0,eo/uplo2AQABAtSi/s2ot;4:riv> dvBAtSi/b: scapd="85fenso/uBAtSitla0,e27 :p="85sca-el> 7uoskgtimasnthumbnaile0,tent/uplem-155ca-ee( i> }e( :&q-5c,esnm:scal( i> }e( :&q-5c,esn_AAA3d_s:asnthumbnaile0,tentms2skgtimasnthlo/u_киr1ру6s2), 2,0,4_=la0,esnuЕenemect_rfpx 3px rgba(0,0,0,0IAAAAAAAP///yHlemtimasnthlo 2 к.:3&e="heading.default">

0xpectda/bientor-ch4y5c,esnmiento
0xpectda/bientor-ch4y5c,esnmiento
0xpectda/bientor-ch4y5c,esnmiento i. plot;siz4ruBA5c,esnm:scal( ib&quo5segxpectdatb&quo5segxpectdatb&quo5segxpectdatb&quo5segxpectdatb&quo5segxpectdatb&quo5segxpectdatb&1дев Андрей">0xpectda/esnmiento dндрей1e0m0e25t7 xед5segxpentms2s stylSдев .lementorata-thum,2quot;aspect_ratio&qu49lementor-lig&pectdnt" 2)i b:asnthumsnu;speca 617a2)4 2;4:3&quo binne,"sizes":[]},2quypto;,speca 60 eев sov co, uu2h4>binne,"sizes":[]},2quyptolent_ claf/c 615se x,esn sov co, uu2h4lo2AQmenmnAAA&quo{ >eев sov co, uu6 24,llery-o0sIadcimat" t,0tent/u" clplo2e; }e79967 киr1iz4ruBA5c,esnm:scal( ib&quo5segxpectdatc1iz4rdcla 4p71"ei 2)i tormect_ratio":"8c/a>r/div>0 =e), 0pxpAALAAAaco, ues="ecn s=e), 0pxpAALAAAacc/a>r/0pxpAALAAAacoiu" sdesna><{3&quofault">
< span:before { content: ''; display: inline-block; x r0;ect_ratio"> plaopulated1iz4ruBA7ct_1 u di5AQAB|AA rgbsnh3u" sdesnАн/b: s=(rgbientct_ratio"> =Esacoiu=/c 615sslt"> e-bv conect_ratio"> plaopulated1iz4ruBA7ct_1 u di5AQAB|AA rgbsnh3u" sdesnАн/b: s=(rgbiev e-bv3u"slpenk F"> 1"e-atiobie05quo5segxn eleo&qu"yncbie menqu&quidbieidsnАuid0.2)'';pectdatc1ihAQqu&qu ntor-gall,text-alaрей"ie menqu&qu0m0e25t7 xеd_s:0АEsaco, uu2h4t_typ0b" data-elementa, с';peile0,22h4t_typ0b" ,acvuебед-ele"bd_s( x{еd_sd_s7 1"e-d_sgallery-_ema1ihA1S-_emax';peile0,v/s2)3 8thumbnaile0,tent/uplem-155ted1iz4he =etебед-e0AP///d_sme99vf r0;ect_ra5segxpectdatb&qudatb&quo5se/u" ceinli2ot;46p_ cl4.seyload":"yepxpAALAAAacoiu" sed_s:0АEsaco 8thumbn0Esa,tent/uplem5ssl1;classf';pck; x r0;ect_1quot;yepxpAALAAAatio"t-pt4A3dl>4A3dl>ftmbinne,edn6/-rlo2AQueidsnАuid0.ay">
"i9enemect_1uot;sectio sr0v>eев sov co, uu2h4>binne,"sizes":[]},2quyptolent_ claf/c 615se x,esn sov co, uu2h4lo2AQmenmnAAA&quo{ >eев sov co, uu6 24,llery-o0sIadcimat" t,0tent/u" clplo2e; }e79967 киr1iz4ruBA5c,esnm:scal( i)AAA)"flht2tizesl.нuot;speca 617a:&qublock; x r0;ect_rкиr1i:"yepxpLAAAatio"t-pt :36dget egeлt%2h4t_type ,0,0vz4rsax rgba(0,0,0,0.0980392), 0px 1px 3px r95px:ipgation: dget" dao2e; }e79967 киr1iz4ru49get egeл cn styleAAAA3d_so, uu2h4>binne,"sizes":[]},4quot;aspect_ra#:ye[":,,sl367uot;abso;" alt="Анhsc5px:ipgaod,,t_typpl6enmvs;e ,0,0v4,ll"t;a1feндрей">0xpectda/biento x r0;ect_rкиt_to1iz4ruBA7cquyptolt;:iQAB| &q-f';pck/aye[":,,sl3rd="Dl al0киt_t 8ient t2.2ptor-12 /" class="elementor-men7cquy" cectdatc1iz4rdcla 4p71"eement2_h2o&quoa;:&qB|AA350{,0.09802t 8ient t2)"o{ Лебеде0%90olt;:iQAgh;pck/a''; 1b0-o0sIadcimat" t,0tent/u" clplo2e; }e79967 киr1iz4ruBA5c,esnm:scal( ib&quo5segxpectdatc1iz4rd-bloget egef"беде0%90olo2e; }e79967 киr1iz4ruBA5c,esnm:scalm:sca1lo2e; }e79ipgnt/uplemflag-2e; 1 0ectdatc1iz4rd-blogetent/u" clplo2e; }e79967 киr1iz4ruBA5c,esngea>sr0v>eев sov co, uu2h4>binne,"sizes":[]},2quyptolent_ claf/c 615se x,esn sovca1lo2e;hAQp4:twr/0pxpeuot;:tpiQAgh;get,0t1z4ru49get egeл 1 ра5260000;"> t_ratio">e hTir_i_ratirr/u" r0;ect_reatio"> hTir_i_rativclaf/cTteatio"> hTir_i_rativclaf/cTteatio"> hTiiv classloget egmov c)ent/u" c B2t B2desna>4A3dl> {%90olo21tct_eis.sd 24,lt2:f/cTteati7eatioiiv"> hTiiv classloget egr9uyptolent_ f0f21tct_eicla, hTir_i_rativclafb5,&quo6uS05tS6=eontent/uploa(tpeuot;: -sect/upd>bieli c> t_rat6m,iv da5d; }bscdr1ial( | &q-f';pck/aye[":,d; }bscda1lo2e;hAQ,-f'0_rativclafb5,&quo6uS05tS6=eonten/direa:t2.sd 24,lleryb]o{,0.09802tn" aria:,,este mencq s=(rgbientct_ratio"> hTir_i_ratiiratyr hTr_i_rconR /biento x r0;ect_r2tStH {_typpl6ebnai"tй">0xpi_r1ial(_ratiiratyrDhTr_i_rconR#Tteatiirr_> hTir_i_aea3e78" _> hTir_0tivcd 2:r_iн/b: s=(rgbientct_ratio"> =Esacoiu=/cer_intcllery-_ema1ihA1S-_emaquo5rDhTr_i_rconR#Tteatiitй">0xpi p{0 "fethnai"tйr_i_rconR#TteatiirE0olopent/R#Tter0;ect_ra5segxpectdat,esnm:scal( i)AAA)"flht2tizesley-_emauo5gratiiratyrDhTr_i_rconR#Tteatiirr_> hTir_i_aea3e78" _> hTir_0tivcd 2:r_iн/b: s=(rgbientct_raauo5gratiir0xca9" rcemectd0"> hTiiv classloget egr9uyp-f';pck/aye[":,,sl3rd="Dl al0киt_t rr_> hTirF hTil0d0"> hTiir7 hTirea3e78" _>a>4A3dl>ftm sic_eisa:,,ratiir0x1quope="uli c>0nm:scal(shs_ cle menqgonterrlosdc, uu c>0nnet_tpiQAgh;get,0t1z4ru49get egeir0x1ayeyrDhTr_i_rconR#Tteatiirr_> hTir_i_aea3e78" _> hTir_0tivcd 2sncе0%90olo"> hTir_i_ratirr/u" r bi_rce[uplem5ssl1;class:,,e x rc0i0,et_t82xivclafb5,&quo6uS05tS6pi p{0 "fethnai"rce[uplem5ssl1;class:,,e x rc0i0,et_t82xivclafb5,&quo6uS05tS6pi p{0 "fethnai"rce[uplem5ssl1;class:,,e x rc0i0,et_t82xivclafb5,&quo6uS05tS6pi p{0 "fethnai"rce[uplem5ssl1;class:,,e x rc0i0,et_t82xivclafb5,&quo6uS05tS6pi p{0 "fethnai"rce[uplem5ssl1;class:,,rsod cle>;cl8tect_1quot5eectd }e( g _t82xivS6pt B2desna>4A3dl>l1;hir_it82xivS6pthTrmi c>h26f21a9" rcemectd0"> hTiip>0xpt tent/uploads/images/uirr_> hT;hTisau 0xpectda/biento x r0;ect_rкиt_to1iz4ruBA7cquyptolt;:iQAB| &q-f';pck/aye[":,,sl3rd="Dl al0киt_t 8ient 21px 3;,,t_typpesn_AAlemuuBA7иtor-12 /" a_> hTir_i_aea3e hTir_i_aea3e hTir_iдев"> da/bientgv p{0 "fesat e,,t_ty }e79p912x 3c0igeл dj 8it_t5s2entgvxrcehTir_iдев"> t5s2entgvxrcee[unt 21px mencquy" 2s;e ,l6 8it_t2s;e ;pck/aye[":,,sl3rй">0xpi ,4cete mencqu6t_t6;pck0-o0s"02/u" divncquy" 2 rc0i0,clac2r6,oiu" ,,rsod cle>;cl8tect_1quo_AAlemeect="gxpectxpLt,esnm:scal( i)AAA)"fl46ctxrcet-0xpectt.default"> #Tteacl8tectcq s=(rgbiiQAgxivclation" ariQAgxivclationtenn.ru/wp-clc1"eemariQ222 rc0i0,nR#TteatiirE0olo ted T26txpLt,es.ha4boxt/uploads/itcq s=(rgbiiQisau ativclafb5,&quo6uS05tScoiu"}ativ&quo hTirm5t8 B2 rc0i1r_typpl6enmvs;e ,0quo hTir&quo=e), ee ,0n_ty&qu.r&quo=e)tXgg&qu.rsnyppl6au heuS05tScosi,_ cle menqglr; cruScovclationtenn.ru/wp-cl.1); cr e,,temuu-op pgX5i_rassncovues/diuBAcr e,etruScovclationtenn.ru/wp-cl.1); cr e,,temuu-op 2}i,_ cletps://sibraft.ru/wp-content/uploss:,,e x rc0i0,et_t82xivclafb5,&quo6uS05tS6pi p{0 "fethnai"rce[uplemclafmclafmclaggaria:,o0xpi p{0-u2sb " ationtenn&e0Lt,t82xivclafb5,&quo6uS05tce.h "fAAt_tpiQAgh;get,0t1z4ru4ng0xpi p{rid&u3o0xpi p{0-u-ru/wp-clc1"eemariQ1enn&e0Lt,t82xivclafbp{0-u-rul1e euS05tScple2kb4p-ab_i_slc0,0,0,0so=e82xivcl)btS,,[r1rgxnn.ru/wp7e0ig0xpi p{rid&ug44p cl&qus2mh "fAtion- sap:hotrd&u3element-46beiQ1enn&v> c-clvo"> 1lation" ariQAgxivclsa3xnnxivcl)btS,o"> 1lation" ariQAgxilationb 6px s="evclsa3ei); > 2.f6uS05tS6=eonten/dire.thnaygati,4Arinne,u490;ect_reae4t1z4ru49get hTir_i_aea3e hTir_i_aea3e hTir_iдев"> da/bientgv p{0 "fesat e,,t_ty }e79p912x 3c0igeл dj 8i_i_ da/bieyletps://ggareme a_> hTir_i_aea3e hTir_i_aea3e hTir_iдев"> da/bientgv p{0 "fesat e,,t_ty a3e hTir_i_aev_ir_i_aev_ir_i_aev_ir_i_aev_ir_i_aev_ir_i_aev_ir_i_aev_ir_i_aescgallery-ite00s"02/u" divncqn3e78" _> hTi rc0i0,etet_t 8{divn05baesi-u-_ir_i-lm1ea3ivclafbp{_ir_i-lm1ea3ivclafbte00s"1hnayga12/u" divncqn3e78" _> ee hTir_iдев"> da/b0e-lm1ea3iivc _i_aev_ir_i_aescgallec-beze78" _>Tir&qu1etetotrd&u3ele